Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашата Политиката за личните данни
Общи условия на сайта | Поверителност на личните данни | Бисквитки в сайта

Общи условия

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

  

1. ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в пълна изправност и добро експлоатационно-техническо състояние, отговарящо на всички изисквания за безопасност на движението, пълно окомплектован. Автомобилът е застрахован при условията на :

„ПЪЛНО АВТОКАСКО” и    Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”

1.2. При наемане на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да провери за неизправности по автомобила и ако установи такива, веднага да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ. Рекламации относно състоянието на автомобила се правят най-късно до предаването му от НАЕМОДАТЕЛЯ.

1.3. При връщане на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ прави оглед на същия. Ако се констатират липси или повреди по автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ дължи тяхното заплащане по оценка на вещо лице на застрахователя или с договорка между страните (НАЕМОДАТЕЛ-НАЕМАТЕЛ) с оглед актуалните пазарни цени.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

2.1. Своевременно да получава уговорения наем за ползването на автомобила;

2.2. Да проверява дали наетия автомобил се използва по предназначението на този договор без да пречи на НАЕМАТЕЛЯ;

2.3. Да изисква от НАЕМАТЕЛЯ информация за експлоатационно-техническото състояние на наетия автомобил;

НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:

2.4. Да предостави наетия автомобил с пълен резервоар, в добро експлоатационно-техническо състояние, почистен след автомивка, ведно с всички принадлежности, числящи се към него след подписване на този договор, както и задължителните документи към него–регистрационен талон, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за годишен технически преглед.

2.5. Да предостави автомобила с приемо-предавателен протокол, в който се удостоверява предаването на автомобила в надлежно състояние: почистен автомобил, горивна наличност, съпровождащите документи и др. забележки ако има такива по автомобила.

2.6.Да осигури спокойно ползване на наетия автомобил от страна на НАЕМАТЕЛЯ за срока и действието на настоящия договор

2.7.При повреда на автомобила, която не може да се вмени във вина на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ подходящ заместващ автомобил. При обективна невъзможност за изпълнение на това задължение, договорът се прекратява, считано от датата на постъпване на автомобила за ремонт.

            3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

НАЕМАТЕЛЯТ има право:

3.1. Да получи автомобила в добро техническо състояние и с редовни документи.

3.2. Да ползва спокойно автомобила според неговото предназначение за срока на договора.

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

3.1. Да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ уговореното в този договор възнаграждение в определените с договора и настоящите Общи условя размери и в срокове.

3.2. Да се грижи за автомобила с грижата на добър стопанин като предпочита неговото запазване пред запазване на своите вещи, да спазва стриктно техническите изисквания за експлоатация на автомобила, указанията на НАЕМОДАТЕЛЯ и общите условия на застрахователя към застрахователната полица, копие от които се предоставят на НАЕМАТЕЛЯ при подписване на договора и да го върне в добро техническо състояние и комплектованост на уговорената крайна дата за ползване.

3.3. Да не преотстъпва ползването на автомобила на други лица, включително и членове на семейството му, без изричното съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

3.4. Да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за всички възникнали проблеми по време на ползването, включително технически повреди или посегателства от страна на трети лица.

3.5. Да не управлява наетия автомобил след употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество. В случай на настъпило ПТП с автомобила, при което се констатира от контролните органи употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество от водача на автомобила, независимо от това, чия е вината за ПТП, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разходи за ремонта на наетия автомобил плюс двойния размер на наема за всеки пропуснат ден.

3.6. Да не оставя в автомобила предадените му документи за регистрация, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за годишен технически преглед (ГТП). В противен случай, при противоправно отнемане на автомобила ведно с посочените документи, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ пълния размер на застрахователната сума по застраховка АВТОКАСКО на автомобила, по оценка на вещото лице на застрахователната компания или по договорка между двете страни (НАЕМАТЕЛ-НАЕМОДАТЕЛ) според средната пазарна цена на автомобила към деня на събитието. При загуба на документи, ключове, липсващи съоръжения или др. оборудване, неразделна част от автомобила, то същите следва да се заплатят/възстановят/ от НАЕМАТЕЛЯ в размер на актуалната към момента на установяване на загубата цена.

3.7. В случай на ПТП с наетия автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска съставянето на протокол от органите на МВР и да представи същия на НАЕМОДАТЕЛЯ. При не представяне на такъв протокол, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разноски по покриването на щетата. Когато по вина на НАЕМАТЕЛЯ настъпи увреда при ползването /управлението/ на автомобила при обстоятелства, при които застрахователната компания откаже изплащане на обезщетение /употреба на алкохол, др. упойващи субстанции, забранени от закона, както и при обсебване и др., предвидени в НК случаи, съставляващи престъпление/, то НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за пълното обезщетение в размера на оценената от вещото лице на застрахователя щета /или по пазарната цена към деня на събитието/, както и за разноските по оценката и отстраняването на увредата до възстановяването на автомобила в първоначалното експлоатационно-техническо състояние, в това число и за състоянието на външен и вътрешен интериор, при което НАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил автомобила.

3.8. В случай на претърпяно ПТП или друга щета, пряка и непосредствена последица от ползването /управлението/ на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, които налагат спирането на автомобила от движение и ремонт в сервиз, до отстраняване на повредата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ наемната цена за всеки ден – от приемането на колата в сервиз, престоят в сервиз за отремонтиране на щетата до окончателното отремонтиране на щетата, в следствие на която автомобилът за отдаване под наем не е работил по предназначение.

3.9. С подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ се счита за предупреден и получил указания от НАЕМОДАТЕЛЯ да спазва правилата за движение по пътищата, както и всички законови ограничения на пътя съгласно ЗДвП. НАЕМАТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да спазва правилата за движение по пътищата, както и всички ограничения на пътя съгласно ЗДвП. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за извършени от НАЕМАТЕЛЯ нарушения на ЗДвП по време на ползване на автомобила, както и за снимки, констатиращи превишена от допустимата скорост от стационарни или мобилни камери на органите на МВР.

Гориво

3.10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да зарежда автомобила за своя сметка. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за наличността на горивото в автомобила, докато същия е във владението на НАЕМАТЕЛЯ. В случай на свършване на горивото или каквато и да е друга причина от естество, свързано със стопанисването и управлението на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, разходите за ПЪТНА ПОМОЩ по репатрирането на автомобила до обслужващия НАЕМОДАТЕЛЯ сервиз, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. При зареждане с погрешно гориво НАЕМАТЕЛЯТ заплаща стойността на един резервоар гориво, таксата за ремонт и репатриране на автомобила.

Почистване

3.11. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАМАТЕЛЯ автомобила след почистване в автомивка. В същото състояние НАЕМАТЕЛЯТ следва да върне автомобила, а в случай, че няма възможност да организира това, то при връщане на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ заплаща цената за услугата в размер на 10.00 евро, което обстоятелство се отразява в Приемо-предавателния Протокол.

3.12. Ако желае продължаване на срока на договора, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ най-малко 24 часа преди изтичане на срока на договора, като в този случай удължаване на срока на договора е валидно единствено с подписване на АНЕКС между страните.

3.13. Да осигури опазването на автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки;

3.14. След изтичане на уговорения срок, както и при предсрочно прекратяване на договора, да върне автомобила на указаното място, в рамките на установеното за НАЕМОДАТЕЛЯ работно време.

3.15. Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички претърпени щети, липси и пропуснати ползи изцяло, ако:

1. отстъпи управлението на автомобила на лице без свидетелство за управление или за което няма изрично писмено съгласие от НАЕМОДАТЕЛЯ;

2. автомобилът е управляван от водач, употребил алкохол или друго упойващо вещество;

3. при настъпило застрахователно събитие не осигури или не представи своевременно всички необходими документи за защита интересите на НАЕМОДАТЕЛЯ пред застрахователя, включително писмен полицейски протокол за събитието;

4. използва автомобила за извършване на умишлено престъпление, надлежно установено по предвидения от закона ред;

5. автомобилът е използван за транспортиране   на     пътници и товари срещу възнаграждение, за   транспортиране на забранени от закона стоки или е управляван извън пътните настилки;

6. автомобилът е използван за теглене на друг автомобил, за състезателна дейност или учебни цели;

7. извършени са неразрешени от НАЕМОДАТЕЛЯ ремонти по автомобила;

8. За всички по-горе изброени точки настъпилото събитие не се покрива от застраховката, съгласно общите условия към застрахователната полица и НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение на НАЕМОДАТЕЛЯ при причинени вреди и пропуснати ползи.

3.16. Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯТ при всеки случай на констатирани щети по автомобила, които не са резултат от обичайна употреба и нормално износване, ако това не е покрито от застраховател или е уговорено друго.

3.17. НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение във всеки случай на:

1. Частична щета, кражба и/или липса на: елементи на автомобила, чистачки, касетофон, навигационна система, антена, гуми, джанти, тасове и щети по ходовата част и двигателя на автомобила;

2. Загуба или повреда на регистрационни табели, документи, ключове и алармени системи;

3. Повредени интериорни детайли;

4. Замърсена тапицерия, нетърпима миризма на цигарен дим и други замърсявания по интериора и екстериора на автомобила, изискващи допълнително специално почистване;

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява в следните случаи:

4.1. С изтичане срока на договора.

4.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено и при уреждане на всички финансови въпроси, свързани с ползването на автомобила

4.3. Предсрочно от НАЕМОДАТЕЛЯ, ако автомобилът не се използва по предназначение и в нарушение на настоящия договор.

4.4. При грубо нарушение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ за опазване на автомобила, по преценка на НАЕМОДАТЕЛЯТ, че се застрашава или унищожава автомобила в резултат на груба небрежност от страна на НАЕМАТЕЛЯ, то същия е длъжен да предаде автомобила и документацията при поискване от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4.5. С изтичане на 24 часа след крайния срок за връщане на автомобила, ако НАЕМАТЕЛЯТ не е уведомил и подписал АНЕКС за удължаване на договора, той се смята за развален по право и НАЕМАТЕЛЯТ дължи незабавно връщане на автомобила. В този случай, при неизпълнение НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да поиска от органите на МВР да обявят автомобила за национално издирване, подава сигнал в прокуратурата за обсебване на автомобила, а НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка на НАЕМОДАТЕЛЯ в размер на наемната цена за всеки ден забава. Неустойката по предходното изречение се дължи от деня, в който наемателят е трябвало да предаде обратно автомобила до момента на неговото обратно предаване на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тази неустойка се уговаря за обезщетяване на вреди от неизпълнението поради разваляне на договора, на което основание настоящата разпоредба обвързва страните и след момента на развалянето.

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Допълнителен шофьор

5.1. Заплаща се € 3 на ден независимо от броя на допълнителните шофьори. Максимална такса е € 30.00 за наемен период. Допълнителните шофьори трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст и се посочват поименно при сключване на договора.

Продължителност на договора

5.2 Ако не е изрично определена, максималната продължителност на договора за наем е 30 дни. След изтичане на 30-дневния период, когато се налага удължаване на наема, клиентът е длъжен да се яви в офиса за подновяване и подписване на нов последващ договор, а в противен случай се прилага т.4.5.

Валута

5.3. Всички цени и допълнителни тарифи са в ЕВРО и са крайни с включени всички такси в тях. Цената е базирана на 24-часов наем. Всеки ден започва в 0,00часа. Всеки започнат ден се счита за пълен, без значение часът на връщане на наетия автомобил.

Доставка и/или прибиране

5.4.Услугата доставка и/или прибиране на автомобил е на стойност ……………..ЕВРО в границите на гр.София, а извън него – …………ЕВРО на км до точката на доставка и/или прибиране.

Шофьорска книжка

5.5 НАЕМАТЕЛЯТ и допълнителните шофьори трябва да притежават валидна шофьорска книжка, издадена най-малко от една година. Изисква се международна шофьорска книжка за свидетелства за управление, които не са на Латиница.

Такса гориво

5.6. Ако автомобилът е върнат с липсващо гориво, се заплаща € 8.00 /такса презареждане/ и цената на липсващото гориво по € 2.00 на литър.

Пътни нарушения и претенции на трети лица

5.7. При глоби и/или всякакви други пътни нарушения или каквито и да било други претенции на трети лица, свързани с или основани на действие или поведение на НАЕМАТЕЛЯ, отправени и/или търсени/събирани от НАЕМОДАТЕЛЯ, НАЕМАТЕЛЯТ следва да заплати незабавно след уведомлението от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на забава, за всеки ден от забавата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на законната лихва начислявана върху съответната дължима сума до окончателното заплащане на тази сума, ведно с неустойка за обезщетение на сторени и административни и правни разноски в размер на € 200.

Застраховки

5.8. При нанесени щети, в случай на кражба на наетия автомобил или части от него, НАЕМАТЕЛЯТ е изцяло отговорен до пълната стойност на автомобила:

5.8.1. ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената на наема.

5.8.2. Ценова листа за щети нанесени по екстериора:

– Драскотина – EUR 69

– Вдлъбнатина – EUR 89

– Пукнатина – EUR 89

– Олющване – EUR 89

– Липси – В зависимост от липсващата част, цената се определя по каталожна на официалното представителство на марката на автомобила за България.

5.8.3. Ценова листа за щети нанесени по интериора:

– Изцапана седалка/тапицерия – EUR 29

– Изгорена седалка/тапицерия – EUR 99

-  Скъсана седалка/тапицерия – EUR 129

Приемане извън работно време

6.1. Вземането на автомобил в извън работното време на офиса се предлага само с предварително запитване, направено 24 часа преди часа на наемане.

Прилага се еднократна такса в размер на:

  • € 20.00 – при явяване до 1 час след изтичане на работното време;
  • € 30.00 – при явяване от 1 до 2 часа след изтичане на работното време;
  • € 40.00 – при явяване над 2 часа след изтичане на работното време.

Начин на плащане

7.1. Всички дължими суми се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ в ЕВРО или в лева по централния курс на БНБ за деня, предварително по приложена банкова сметка или в брой, на място при получаване на автомобилът.

Зимно оборудване

8.1. За периода от 1 ноември до 31 март всички автомобили са оборудвани със зимни гуми и стъргалки за лед, които са включени в цената на наем.

Административна такса

9.1. Във всички случаи на щети или кражба на наетия автомобил, се заплаща такса в размер на € 50.00 за покриване на административните разходи на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Загуба

10.1. При загуба на регистрационни документи, винетен стикер, ключове от наетия автомобил или регистрационен номер на автомобила се дължи неустойка за обезщетение в размер на € 300.00. При загубен панел на аудиоуредба се дължи неустойка за обезщетение в размер на € 150.00. Неустойките не се дължат само ако задължението за заплащането им е изрично изключено с допълнителни клаузи или застраховки.

Специално оборудване

11.1. Предоставя се по допълнителна уговорка на страните и може да включва следното:

- Мобилни навигационни устройства.

- Мобилно интернет устройство.

- Ски багажник,

- Вериги за сняг,

- Багажник за покрив,

- Бебешко столче и други.

Пътуване в чужбина

12.1. Единствено по допълнителна уговорка на страните.

С подписа си под настоящия документ Наемателят потвърждава, че е получил екземпляр от тези Общи условия, прочел е и разбира напълно тяхното съдържание, във връзка с което заявява, че ги приема в цялост и без възражения.

Наемател: ………………………….

Местоположение на офиса

гр. София, ул. “Средна гора” № 99, ет.1

Методи на плащане
Начини на плащане- в брой и с банков превод